Каране на газ Печат Е-мейл

Тъй като цената на газта е значително по-ниска от тази на бензина, на практика се движите с много по-малко пари (при LPG приблизително 50% от разходите за бензин или дизел, съотношение нарушено към конкретния момент поради началото на отоплителния сезон). Експлоатационния пробег между смяната на маслото се удължава с 50% т.е. над 15 000км., като детайлите в двигателя остават гарантирано чисти. Изгарянето на горивото при работа на газ е 100% , поради което замърсяването на околната среда е снижено да 60% под задължителните екологични параметри, наложени от Европейския Съюз. Автомобилите движещи се на газ могат да влизат свободно в сините градски зони, изискване за цяла Европа.

От 60 до 80 % от замърсяването на въздуха в градовете се дължи на изгорелите газове от автомобилите. Това е основание екологични фондове да финансират изцяло или частично проекти за редуциране на вредните емисии от транспорта. В ЕС са предвидени 650 млн. евро за проекти по газифициране на транспорта.

Основните европейски проекти в това направление са: “Син коридор”- за създаване на условия автомобили на природен газ да пътуват по цяла Европа и “Цел 2020” за газификация на 10 % от автомобилния парк на стария континент.

Отработените автомобилни газове съдържат освен въглероден диоксид и водни пари, въглероден оксид, азотни и серни оксиди, както и различни количества алдехиди, метан, неметанови въглеводороди, полициклични органични съединения, олово, сажди и др. Количеството на замърсителите зависи главно от начина на протичане на горенето в ДВГ, от свойствата и състава на използваните горива.

За разлика от течните горива (бензин, дизел), природният газ изгаря по-пълно. Това зависи, както от неговите физикохимични свойства така и от условията на процеса на горене. Еднаквото агрегатно състояние на природния газ и въздуха е причина за по-доброто им смесване, а от там и за по-пълното изгаряне на горивото.

Природният газ не съдържа или съдържа много малки количества серни съединения. В димните газове от изгарянето му не се съдържа серен диоксид, който е една от причините за киселинните дъждове. Емисиите на CO и NO са сравнително по малко в сравнение с другите горива.

 

ПРОПАН-БУТАН

Предимства на използването на L.P.G. (пропан - бутан) като автомобилно гориво:
 • Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя.
 • L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на свещите се увеличава значително.
 • L.P.G. е с високо октаново число (103 - 105) .
 • Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата.
 • Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.
 • Добре развита мрежа в България и Европа на станции за зареждане на LPG, включително и големи компании като OMV, Lukoil, Tempo, Shell и всички големи дистрибутори в Европа
 • L.P.G. изгаря малко по-бавно в сравнение с бензина, поради което се намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, но се намаляват  и динамичните свойства на двигателя.

 

Недостатъци на използването на L.P.G. (пропан - бутан) като автомобилно гориво:

 • Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила.
 • Намалява се мощността на двигателя с 5 - 7 % и динамичните качества на автомобила.
 • Самата експлоатация на автомобила се усложнява поради добавянето на допълнителна система
 • По-големи изисквания към техническото състояние на автомобила – състояние на свещи, въздушен филтър, кабели и др
 • По висока температура на изгаряне, което обуславя по-висок риск за катализатори, гърнета, изходни тръби в много редки случаи изпускателни клапани, проблем който има решение
 

МЕТАН

Предимства на използването на метана като автомобилно гориво:

 • Висока калоричност - 8000 ккал/м3 или 9.3 kW
 • Най - чистото /екологично/ гориво. След изгарянето му се отделя минимални количества азотен двуокис, който е абсолютно безвреден за живата природа
 • Високо КПД до 96% /Коефициент на полезно действие/ при изгарянето
 • Гарантира икономия на средства /около 60% от разходите на LPG/
Колко е пробегът с един кг метан и каква е разходната му норма?

С метан двигателят се изхабява по-малко, защото при изгарянето на това гориво не се отделят никакви налепи и нагари.  С метан животът на двигателя се удължава много. Предимство е, че метанът е в газообразно състояние, не е втечнен и не трябва да се изпарява. Единственото е да се редуцира от 200 атмосфери и да бъде изгорен на 0,20 атмосфери. Това става чрез редуктор.

Водовместимост литри
Количество метан кг.
Равностойност на бензин  литри
Пробег в км. при разход 9л./ 100 км
30
5,160
8,250
92
406,87511,00122
42
7,940
11,55
128
56
9,625
15,40
171
58
9,668
15,95
177

 


Недостатъци на използването на метана като автомобилно гориво:

 • Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила. Бутилките задължително са големи, защото вътре газта се съхранява под налягане от 200 атмосфери и в газообразно състояние. Бутилките са  стоманени и само цилиндрични, без никакви заварки по тях. Те са на принципа на кислородните бутилки, но трябва да бъдат по-къси от тях, за да могат да се съберат в колата. Именно това оскъпява самата система, защото тези бутилки не се произвеждат в България. В цял свят има само няколко компании, които ги правят.
 • Зареждането с гориво отнема повече време.
 • Липса на добре изградена мрежа в България и Европа на зарядни станции
 • По-големи изисквания към техническото състояние на автомобила – състояние на свещи, въздушен филтър, кабели и др.
 • По висока температура на изгаряне, което обуславя по-висок риск за катализатори, гърнета, изходни тръби в много редки случаи изпускателни клапани, проблем който има решение
   
 

EKQ NET - Трансгранична мрежа за европейско знание и квалификация

застраховки
?>